Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Cơ cấu tổ chức

1 .        PHÒNG ĐÀO TẠO

a. Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 7 cán bộ ( Tiến sỹ :01; nghiên cứu tiến sỹ:01; Thạc sỹ: 03; Đại học: 01; Cao đẳng: 01)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và tổ chức triển khai, quản lí công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học theo các qui chế đào tạo của Luật Giáo dục và các qui định về giáo dục và đào tạo của Nhà nước ban hành

2. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

a. Tổ chức bộ máy:

- Tổng số: 3 cán bộ (Thạc sỹ: 01; Cử nhân: 02)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong nhà trường.

3 .     PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

a. Tổ chức bộ máy:

- Tổng số: 3 cán bộ ( Thạc sỹ: 01; Cử nhân: 02)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà trường; tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác cán bộ và quản lí viên chức; triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với viên chức, giảng viên, nhân viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Nhà trường.

4. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

a. Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 15 cán bộ (Thạc sỹ: 01; Đại học: 02: Cử nhân: 03; Cao đẳng: 03; Trung cấp: 02 và nhân viên: 04)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các mặt công tác hành chính, quản trị, đời sống, đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học.  Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ; đón tiếp khách trong nước và nước ngoài;Thực hiện nhiệm vụ thống kê và tổng hợp; Đảm bảo an ninh chính trị-trât tự an toàn trong Nhà trường và phòng chống cháy nổ…

5. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

a. Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 05 cán bộ (Thạc sỹ: 02; Cử nhân: 03)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm của Nhà trường; Quản lý công tác tài chính kế toán, xây dựng kế hoạch và dự toán chi các nguồn từ ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu phí, lệ phí, quản lý tài sản cố định của nhà trường theo quy định hiện hành.

6. PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

a.Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 05 cán bộ (Thạc sỹ:01; Đại học:01; Cử nhân: 02; Cao đẳng : 01)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các mặt về học tập, nghiên cứu khoa học, chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên toàn Trường.

7. PHÒNG THANH TRA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

a.Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 04 cán bộ (Thạc sỹ: 02;  Đại học: 01; Cao đẳng: 01)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác Thanh tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục theo đúng Qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các qui định của nhà trường.

8. BỘ MÔN DƯỢC

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên:10

- Trong đó: Nghiên cứu sinh: 01; Thạc sỹ và Dược sỹ CKI: 06; Đại học: 01; Cao đẳng: 01 Trung cấp: 01.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành Dược theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

9. BỘ BÀO CHẾ VÀ CÔNG NGHIỆP DƯỢC

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên: 07

- Trong đó: Nghiên cứu sinh: 01; thạc sỹ: 03; bác sỹ: 01; Cao đẳng: 02.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành Dược theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

10. BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên:14

- Trong đó: Thạc sỹ: 02; Đại học: 12.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành điều dưỡng theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

11. BỘ MÔN NHI

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên : 05

- Trong đó: Thạc sỹ, CK1: 04; Đại học: 01.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về nhi khoa theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

12. BỘ MÔN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên: 06

- Trong đó: Thạc sỹ: 03; bác sỹ: 02; Cử nhân: 01.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành sản khoa theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

13. BỘ MÔN LÂM SÀNG & CẬN LÂM SÀNG

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên:12

- Trong đó: Thạc sỹ và Bác sỹ CKI: 07; Bác sỹ: 01; Đại học: 04.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa lẻ theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

14. BỘ MÔN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC THỂ CHẤT –GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên: 09

- Trong đó: Thạc sỹ: 03. Đại học: 06.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung: chính trị, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

15. BỘ MÔN VĂN HÓA – TIN HỌC – NGOAI NGỮ

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên:14

- Trong đó: Thạc sỹ: 07; Đại học: 6; Trung cấp: 01

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về văn hóa cơ bản: Toán, hóa, sinh, vật lý -lý sinh, ngoại ngữ theo kế hoạch của nhà trường.

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

16. BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên: 12

- Trong đó: Tiến sỹ: 01; Nghiên cứu sinh:01; Thạc sỹ: 02. Đại học: 6; Cao đẳng: 01; Trung cấp : 01.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung: Y học cơ sở và xét nghiệm  theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

17. BỘ MÔN Y TẾ CỘNG ĐÔNG

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên: 08

- Trong đó:Nghiên cứu sinh: 01; Thạc sỹ: 07.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về Y tế cộng đồng và truyền nhiễm theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

18. TRUNG TÂM THỰC HÀNH KHÁM CHỮA BỆNH

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên: 14

- Trong đó: Tiến sỹ: 01; Đại học và Bác sỹ 08; Cao đẳng:03; Trung cấp: 02

b.Chức năng nhiệm vụ

- Thực hiện khám, chữa bệnh cho cán bộ, học sinh, sinh viên của nhà trường và nhân dân.

- Là cơ sở thực hành các chuyên khoa lẻ cho học sinh, sinh viên.

19. TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN VÀ IN ẤN

a.Tổ chức bộ máy:

-Tổng số: 07 cán bộ

- Trong đó: Thạc sỹ 01; Đại học: 02; Cao đẳng:01; Trung cấp: 03

b. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Thông tin Thư viện- In ấn có chức năng thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin, tư liệu, triển khai hoạt động thư viện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức in ấn, lưu bản nội bộ và phát hành giáo trình, tài liệu học tập theo đúng qui định hiện hành, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức và học sinh- sinh viên của nhà trường.

20. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

a.Tổ chức bộ máy:

-Tổng số: 03 cán bộ

- Trong đó: Thạc sỹ 01; Cử nhân: 01; Trung cấp; 01.

b. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tiếp thị, khai thác và phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ về đào tạo, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y học cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu, theo các quy định của pháp luật hiện hành (bao gồm tất cả các loại hình đào tạo dịch vụ ngoài Ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp cho Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông).

21. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC

a.Tổ chức bộ máy:

-Tổng số: 03 cán bộ

- Trong đó: Thạc sỹ 02; Đại học: 01

b. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn… cho học sinh, sinh viên nhà trường và các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường.

+Điều tra nhu cầu học tập, tin học trong và ngoài trường, trên cơ sở đề xuất với Ban Giám hiệu kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học.

+Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

-Chương trình ngoại ngữ cấp chứng chỉ quốc gia A, B, C và các loại hình chứng chỉ quốc tế khác (TOEIC, TOEFL, IELTS, chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Châu Âu…)

-Chương trình tin học ứng dụng trình độ A, B; chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

-Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

+Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

+Tổ chức kiểm tra, liên kết cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+Liên kết với các Trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ và tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin.

Quảng cáo
 • Y hà nội
Đối tác
 • AL01
 • AL06
 • AL02
 • AL04
 • AL05
 • AL06
 • AL07
 • AL09
 • AL10
 • AL12
 • AL13
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập:735
 • Trong ngày: 2700
 • Trong tuần:17919
 • Tổng lượt truy cập: 6220532